• Home
 • Privacy en cookiebeleid

Privacy en cookiebeleid

Lees hieronder ons privacy – en cookiebeleid

ABEL + IMRAY PRIVACYBELEID

Abel + Imray is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons beheerd en we worden daarom beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Het contactadres van Abel + Imray is: Poortweg 4A, 2612 PA Delft.

We kunnen dit beleid op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Inhoud

Dit beleid dekt het volgende:

Abel + Imray Privacybeleid

Inhoud

Uitleg van toepasselijke gegevens

De informatie die we verzamelen en waar we deze vandaan halen

Gegevens die u aan Abel + Imray verstrekt

Overige informatie die Abel + Imray over u verzamelt

Informatie die Abel + Imray uit andere bronnen haalt

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

Gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Hoe we informatie delen met derden

Het bewaren van uw gegevens en hoe we deze beveiligen

Uw keuzes en rechten

Abel + Imray Cookiebeleid

Hoe lang blijven cookies op mijn computer staan?

Cookies van derden

Google Analytics-cookies


Uitleg van toepasselijke data

Voor de toepassing van dit beleid,  verwijst persoonsgegevens naar informatie die betrekking heeft op een identificeerbare, natuurlijke persoon, inclusief informatie zoals een online identiteit, bijvoorbeeld een IP-adres. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (DPA) 2018 zijn van toepassing op zowel geautomatiseerde persoonsgegevens als op handmatige archiveringssystemen, waarbij persoonsgegevens volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, evenals op chronologisch geordende gegevens en geanonimiseerde gegevens.

Gegevens die in de verordening worden aangeduid als ‘bijzondere categorieën persoonsgegevens’ (ook wel ‘Gevoelige persoonsgegevens’ genoemd) omvatten specifiek de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens en gegevens over gezondheidskwesties.

'Persoonlijke informatie' is daarom alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren of die we naar u kunnen linken en die we in ons bezit of beheer hebben.

De informatie die we verzamelen en waar we deze vandaan halen

Wij verzamelen en om die reden verwerken de volgende persoonsgegevens over u:

Informatie die u aan ons verstrekt

We verwerken persoonlijke informatie die u ons geeft, ook wanneer u ons e-mailt of contact met ons opneemt langs verschillende wegen, zoals: 

 • Aanmelden voor onze diensten: wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, webinars, evenementen of een van onze diensten verkrijgt, of wanneer u contact met ons opneemt met vragen, of reageert op onze communicatie, kan de persoonlijke informatie die u verstrekt uw volledige naam, titel, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende inhoud, datum en tijd van uw e-mailcorrespondentie en informatie over uw huidige of vorige werkgevers of uw bedrijf bevatten.
 • Bij het verlenen van onze diensten: als u een klant, partnerbedrijf of voorkeursleverancier bent, verstrekt u ons persoonlijke informatie wanneer u, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, een klant, partnerbedrijf of voorkeursleverancier bij ons wordt. Als u geen klant, partnerbedrijf of voorkeursleverancier bent, kunnen we toch uw persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen omdat u betrokken bent bij een van de zaken van onze klant.
 • Bij deelname aan wervingsactiviteiten: wanneer u bij ons solliciteert, kunt u ons uw volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, opleiding en kwalificatiegegevens, uw geslacht, uw cv, foto, paspoortgegevens, burgerlijke staat, thuisadres verstrekken en telefoonnummer thuis, mobiel telefoonnummer en andere details die in uw communicatie aan ons worden uiteengezet.

 • Om de verwerking van betalingen en fraudepreventie mogelijk te maken: Financiële en betalingsgegevens, waaronder bankrekening- en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, inclusief creditcard-/betaalpasnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie.
 • Om gelijkheid en controle mogelijk te maken: Wanneer u zich bij ons aanmeldt of zich bij ons aansluit, kunnen uw gevoelige persoonlijke gegevens (dat wil zeggen informatie over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondsactiviteiten, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven of details van criminele strafbare feiten, of genetische of biometrische gegevens) worden verzameld om toezicht te houden en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Solliciteren voor stages en werkervaring: Wanneer u bij ons solliciteert voor een mogelijke stage, kunt u ons details verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, postadres en arbeidsgegevens.

Andere informatie die we over u verzamelen

We zullen ook informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten of wanneer we anderszins met u communiceren of corresponderen. We kunnen verschillende technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u met ons communiceert of onze websites bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites, uw IP-adres en uw geografische locatie, het besturingssysteem en de versie, uw browsertype, de inhoud die u bekijkt en functies die u gebruikt op onze websites, de webpagina's en de zoektermen die u invoert op onze websites. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor informatie over hoe we cookies gebruiken en de keuzes die u heeft.

Informatie die we verkrijgen uit andere bronnen

 • Als u solliciteert naar een functie bij ons, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen met betrekking tot een eerdere dienstbetrekking, kwalificaties en opleiding, meningen van relevante derden over u, een arbeidsverleden in het verleden en andere details over u, die aan ons kunnen worden verstrekt door een derde partij die namens ons achtergrondscreeningdiensten verricht.
 • Als we uw persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen in verband met onze dienstverlening, kunnen we ook informatie ontvangen van derden zoals uw werkgever, andere partijen die relevant zijn voor de diensten die we leveren (bijv. andere partijen die bij een zaak betrokken zijn) en anderen zoals regelgevers en autoriteiten. Die informatie kan uw naam, contactgegevens, arbeidsgegevens en andere informatie bevatten die relevant is voor de juridische diensten die wij aan onze cliënt verlenen.

 

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We kunnen het volgende doen met uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld:

 1. Diensten verlenen aan een relevante klant.
 2. Deelnemen aan marketing - en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot onze diensten. Dit kan het sturen van nieuwsbrieven, juridische updates, marketingcommunicatie en andere informatie zijn waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn.
 3. Als u naar een functie bij ons heeft gesolliciteerd, het bekijken en verwerken van uw sollicitatie.
 4. Voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen die we moeten nakomen.
 5. Onze wettelijke rechten vaststellen, uitoefenen of verdedigen of met het oog op gerechtelijke procedures.
 6. Registreren en controleren van uw gebruik van onze websites, sociale media of onze diensten voor zakelijke doeleinden van Abel + Imray. Dit kan analyse van gebruik, het meten websiteprestaties en het genereren van marketingrapporten omvatten.
 7. Het gebruik voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals voor het uitvoeren van zakelijk onderzoek en analyse, de uitoefening van ons bedrijf en het verbeteren van onze diensten, websites en interfaces.
 8. Het gebruike om eventuele klachten, zorgen of problemen te onderzoeken.
 9. Het gebruik om daadwerkelijke of potentiële fraude of illegale activiteiten te voorkomen en erop te reageren.

We kunnen ook statistieken verzamelen, verwerken en delen op basis van een opeenstapeling van informatie die door ons wordt bewaard, op voorwaarde dat geen persoon wordt geïdentificeerd op basis van de resulterende analyse en het verzamelen, verwerken en verspreiden van dergelijke informatie wettelijk is toegestaan.

 

Gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens 

We vertrouwen op de volgende wettelijke basis om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming: we kunnen in sommige omstandigheden uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.
 • Verplichtingen van een contract: Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten verzamelen en gebruiken om een contract met u aan te gaan of om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt na te komen.

 • Legitiem belang: we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor wat we identificeren als onze legitieme belangen.
 • Naleving van de wet: we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Hoe we informatie delen met derden

We delen persoonlijke informatie intern met onze medewerkers en personeel dat deel uitmaakt van ons bedrijf. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook buiten Abel + Imray delen. Dit kan zijn:

 • Externe agenten/leveranciers of contractanten, gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen, in verband met de verwerking van uw persoonlijke informatie voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Dit kan onder meer zijn, maar is niet beperkt tot, onze IT- en communicatiedienstverleners, en verzekerings-, pensioen- of uitkeringsaanbieders als u bij ons in dienst bent.
 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij leveren. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, tegenpartijen bij transacties of rechtszaken, andere professionele dienstverleners, regelgevende instanties, autoriteiten en overheidsinstellingen.
 • Indien vereist door wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, ook met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten in het buitenland, kunnen in sommige omstandigheden beperkte persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER. In dergelijke omstandigheden waar dit nodig is, zullen we ons ervan vergewissen dat alle redelijke stappen zijn genomen om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen zoals gedefinieerd door de AVG en DPA, of enige andere soortgelijke relevante wetgeving, vóór de overdracht . Dit kan schriftelijke toezeggingen van de ontvanger vereisen over passende waarborgen en/of de toestemming die nodig is voor de omstandigheid en de wettelijke basis die wordt toegepast


Uw gegevens bewaren en hoe we deze beveiligen

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, varieert en hangt voornamelijk af van:

 • Het doel waarvoor we uw persoonlijke informatie gebruiken - we zullen de informatie moeten bewaren zo lang als nodig is voor het relevante doel.
 • Wettelijke verplichtingen – wet- of regelgeving kan een minimumperiode bepalen gedurende welke we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld en voor ons om juridische claims in te dienen of te verdedigen. De juiste bewaartermijn wordt bepaald door de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. 

Zo kan de aard van intellectuele-eigendomsrechten in sommige gevallen vereisen dat gegevens in sommige gevallen langer dan 20 jaar worden bewaard, waaronder enkele beperkte persoonlijke informatie.

Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijn vernietigen wij uw persoonsgegevens op een veilige manier in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we hebben, is onderworpen aan de juiste beveiligingsmaatregelen.

 

Uw keuzes en rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben en u kunt uw rechten uitoefenen door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Deze rechten omvatten:

 • Verkrijgen van of toegang tot uw gegevens: met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie en toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om verzoeken om toegang tot kopieën van uw persoonlijke informatie te weigeren. In het bijzonder zal informatie die onderworpen is aan het beroepsgeheim van de advocaat niet worden bekendgemaakt anders dan aan onze cliënt en zoals geautoriseerd door onze cliënt.

 • Uw gegevens corrigeren: verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Wissen van uw gegevens: verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen in bepaalde omstandigheden. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt uw persoonlijke gegevens te wissen, maar wij wettelijk gerechtigd zijn deze te bewaren.
 • Bezwaar maken/beperken van verwerking door ons: verzoeken om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt tegen, of ons vraagt om onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, maar wij wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren.
 • Overdraagbaarheid/verplaatsing van uw gegevens: in sommige omstandigheden, het ontvangen van bepaalde persoonlijke informatie in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en/of verzoeken dat wij deze informatie doorgeven aan een derde partij, waar dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt.
 • Uw toestemming intrekken: in bepaalde omstandigheden kan het voor ons wettig zijn om door te gaan met de verwerking zonder uw toestemming als we een andere legitieme reden (anders dan toestemming) hebben om dit te doen.
 • Een klacht indienen over verwerking: een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in NL), als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen en andere belangrijke informatie 

Als u meer informatie wilt over het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen of verwerken van uw persoonlijke informatie door ons, of de uitoefening van een van de hierboven genoemde rechten, neem dan contact met ons op. U kunt dit doen door:

 • Schrijven aan ons:  Data Compliance, Abel + Imray, 20 St. Andrew Street, London EC4A 3AG, England.
 • E-mail ons: data.compliance@abelimray.com

 

  

Abel + Imray Cookiebeleid

Abel + Imray-websites (“Sites”) gebruiken een aantal verschillende cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om te zien wat populair is bij gebruikers:

 • Cookies voor één sessie. Hiermee kunnen de Sites uw bewegingen van pagina naar pagina bijhouden om ervoor te zorgen dat u niet om dezelfde informatie wordt gevraagd die u eerder hebt gegeven tijdens uw bezoek aan de Sites. Cookies stellen u in staat om snel en gemakkelijk door de Sites te gaan zonder dat u elk nieuw gebied dat u bezoekt, hoeft te verifiëren of opnieuw te verwerken. We kunnen de cookies gebruiken om gebruikersgedrag te analyseren, zoals welke pagina's tijdens de sessie zijn bezocht, om uw algehele ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen relevantere inhoud te bepalen en weer te geven.

 • ‘Onthoud mij’ cookies. Deze cookies stellen de Sites in staat om uw persoonlijke voorkeuren, zoals inloggegevens, te onthouden om de gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door te voorkomen dat u deze gegevens bij elk bezoek aan de Sites opnieuw moet invoeren.
 • ‘Onthoud mijn taal’ cookies. Hierdoor kunnen de Sites uw taalvoorkeur onthouden voor toekomstige bezoeken om de gebruikerservaring te verbeteren. Bovendien stelt deze cookie de taal in waarin de niet-inhoudelijke aspecten van e-mails die van de Sites worden ontvangen, worden weergegeven.
 • Blijvende cookies. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers van de Sites en bezochte pagina's om het gebruikersgedrag te analyseren. Deze informatie wordt verzameld in anonieme vorm en wordt samengevoegd met soortgelijke informatie die van andere gebruikers is ontvangen om ons in staat te stellen rapporten samen te stellen om de gebruikerservaring te ontwikkelen en te verbeteren door bijvoorbeeld meer op maat gemaakte en relevante inhoud weer te geven.

Hoe lang blijven cookies op mijn computer staan?  

Cookies blijven in het cookiesbestand van uw browser na het sluiten van de browser en worden weer actief wanneer de site opnieuw wordt geopend, totdat ze worden verwijderd. De cookie(s) kunnen op elk moment door u worden verwijderd. De cookie(s) verzamelen geen informatie wanneer u de site niet bezoekt. 

Cookies van derden  

De enkele sessie- en permanente cookies worden namens ons geleverd door een vertrouwde externe serviceprovider om te helpen bij het rapporteren van gebruikersgedrag op de Sites. Dit gedrag wordt geanalyseerd om een verbeterde gebruikerservaring te bieden. De verzamelde informatie is niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

We gebruiken ook Google Analytics om het gebruik van Sites te helpen analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die door de webbrowser van gebruikers op hun computer worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Google bewaart deze informatie en geeft ons er toegang toe. Het privacybeleid van Google is te vinden op

http://www.google.com/privacyp...

Google Analytics-cookies

Cookie naam

Doel

Verloopt na

__utma

Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers van onze site te bepalen.

2 jaar

__utmb, __utmc

Deze cookies werken samen om de gemiddelde tijdsduur te berekenen die gebruikers op onze site doorbrengen.

__utmb 30 minuten __utmc wanneer u de browser sluit.

__utmz

Deze cookie legt informatie vast over hoe de pagina is bereikt (bijvoorbeeld via een zoekmachineresultaat of een directe link).

6 maanden

 

·      GoogleAnalytics opt-out browser add-on