FAQ merken

Lees verder en krijg meer inzicht in het proces van merkbescherming.

Een merk is een teken dat uw product of dienst onderscheidt van dat van uw concurrenten: het is uw identiteit op de markt. Een merk kan onder andere een woord, logo, kleur, patroon, verpakkingsvorm of een geluid zijn (of een combinatie van deze zaken).

Waarom moet ik mijn merk registreren?

Het registreren van een merk geeft u rechten, waarmee u kunt voorkomen dat derden hetzelfde of een overeenstemmend merk gebruiken en/of registreren.

In de meeste landen, waaronder de Benelux en de Europese Unie, geeft gebruik geen recht. Er zijn uitzondering en in sommige landen verkrijgt u ook rechten op basis van gebruik van het merk, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Wij adviseren u graag verder hierover.

Hoe registreer ik mijn merk?

Om een merkregistratie te verkrijgen, wordt er een aanvraag ingediend bij de officiële instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van intellectuele-eigendomsrechten in dat specifieke gebied.

Zodra uw aanvraag is ingediend, wordt deze onderzocht om te bepalen of deze al dan niet aan alle vereisten van de wet voldoet. Als aan de vereisten is voldaan, wordt uw aanvraag geaccepteerd voor registratie en in sommige landen gepubliceerd voor oppositiedoeleinden. Als er geen opposities worden ingediend, wordt uw aanvraag toegewezen en wordt een bewijs van inschrijving afgegeven.

Wat maakt een merk registreerbaar?

Een vereiste is dat uw merk onderscheidend is en in staat is de waren en diensten van uw onderneming te onderscheiden van die van anderen. Een merk als ‘DE FIETSSHOP’ voor de verkoop van fietsen, zal bijvoorbeeld niet voldoende onderscheidend zijn. In zo’n geval volgt er vaak een weigering van uw merk door de autoriteiten. Voordat wij de aanvraag indienen, zullen wij u adviseren of uw merk voldoet aan de vereisten en of er een kans op een weigering aanwezig is.

Wanneer moet ik mijn merk registreren?

U kunt op elk moment een aanvraag indienen van uw merk, dat wil zeggen voor of nadat u het merk gaat gebruiken. Het is raadzaam om uw merk zo snel mogelijk te deponeren. Wanneer u te lang wacht, kan het mogelijk zijn dat een derde een identiek of overeenstemmend merk heeft gedeponeerd, waardoor u het merk zelf niet meer kunt deponeren, of mogelijk zelfs niet meer kunt gebruiken.

Is een onderzoek naar oudere rechten verplicht en moeten wij onderzoek doen?

Er is geen verplichting om onderzoek te doen voorafgaand aan het indienen van een merkaanvraag, echter, wij adviseren u dit wel te doen. Dit is verstandig om met meer rechtszekerheid vast te stellen, dat u uw merk vrij kunt gebruiken zonder inbreuk te maken op rechten van derden. Daarnaast voorkomt u hiermee dat u mogelijk na de introductie moet stoppen met het gebruik vanwege het feit dat een derde over oudere rechten beschikt.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het laten uitvoeren van merkonderzoeken, adviseren wij u graag verder.

Wat moet ik aanleveren voor het verrichten van een merkaanvraag?

Voor het opstellen van een merkaanvraag hebben we het volgende nodig:

  • De naam en het adres van de aanvrager (d.w.z. de persoon of entiteit die het recht zal hebben);
  • Het merk waar het om gaat;
  • Ingeval van een beeldmerk, een afbeelding in .jpeg-formaat en in hoge resolutie;
  • Een omschrijving van de producten en/of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt of gebruikt gaat worden.

Wat zijn de kosten voor het verrichten van een merkaanvraag?

Hoewel onze kosten voor het voorbereiden en indienen van een merkaanvraag vast zijn, zijn deze sterk afhankelijk van de landen waarvoor bescherming wordt gevraagd en de producten en/of diensten waarvoor het merk dient te worden beschermd.

Wij sturen u graag een passend advies met een kostenopgaaf toe.

Hoelang duurt de procedure?

Ervan uitgaande dat er geen officiële bezwaren of opposities van derden zijn, duurt het momenteel ongeveer 4-6 maanden voordat zowel Benelux als EU-merkaanvragen worden geregistreerd. Als er een derde partij een oppositie (bezwaar tegen de aanvraag) indient, kan het proces veel langer duren. Tijdschalen in andere landen kunnen aanzienlijk variëren.

Wat gebeurt er als iemand een identiek of overeenstemmend merk gaat gebruiken of registreren?

Inbreukprocedures op basis van een in de Benelux of de Europese Unie geregistreerd merk, kunnen worden ingesteld nadat het merk is ingeschreven. De rechten op het merk ontstaan vanaf het moment van de aanvraag.

Als u een geregistreerd merk heeft, kunt u juridische stappen ondernemen via de rechtbank. Juridische procedures zijn echter kostbaar en complex, en dit is meestal een laatste redmiddel.

Een eerste stap is vaak dat wij de wederpartij bewust maken van uw rechten middels een sommatiebrief. Dit kan ertoe leiden dat de inbreukmakende activiteit wordt stopgezet, zonder dat juridische stappen nodig zijn. In geval u inbreuk signaleert, kunt u het beste contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken graag samen met u wat uw rechten zijn en wat de mogelijkheden zijn om bezwaar te maken.

Wat is het verschil tussen TM en ®?

Het ™ - symbool heeft geen juridische betekenis; de letters ™ betekenen dat u het teken beschouwd als merk, of het nu geregistreerd is of niet.

Het ® - symbool betekent dat uw merk is geregistreerd. In bepaalde landen, waaronder in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, is het een overtreding om valselijk te beweren dat een merk is geregistreerd. Als uw merk niet is geregistreerd, mag u het ®-symbool of andere woorden of symbolen die suggereren dat uw merk is geregistreerd niet gebruiken.

Kan ik mijn merk verkopen?

Een geregistreerd merk, of een aanvraag tot inschrijving van een merk kan verkocht worden en het recht kan desgewenst worden overgedragen aan een andere partij. U kunt de rechten op uw merk ook in licentie geven.

De drie meest essentiële onderdelen van een merkaanvraag hebben betrekking op (i) de houder, (ii) het merk zelf, en (iii) de lijst van waren en/of diensten.

Houder

De houder (of deposant) is de persoon of entiteit die het recht zal bezitten. De houder van een merk moet een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Kenmerken van het merk

Het is belangrijk om uw merk aan te vragen zoals u het merk gebruikt, of van plan bent te gaan gebruiken. Het is namelijk niet mogelijk uw merk in een later stadium aan te passen. In dat geval zal er een nieuwe aanvraag verricht moeten worden.

Lijst van waren en diensten

Wanneer u uw merk aanvraagt, moet u een beschrijving geven van de waren en/of diensten waarvoor u het merk gebruikt, of gaat gebruiken. De waren en/of diensten worden onderverdeeld in 45 klassen, te weten klasse 1 tot 34 voor waren en klasse 35 tot 45 voor diensten. Aan de hand van uw informatie zullen wij een voorstel maken voor de classificatie van uw merk.

Uw eventuele rechten op uw merk zijn sterk afhankelijk van de specificatie van waren en/of diensten. Denk daarom goed na over de waren en/of diensten die u claimt. Denk niet alleen aan alle waren en/of diensten die op dit moment van belang zijn, maar denk ook aan alle waren en/of diensten voor toekomstig gebruik. Ook de waren en diensten kunt u in een later stadium niet meer uitbreiden. U dient er rekening mee te houden, dat een te nauwe opgestelde classificatie u zou kunnen beperken, maar een te ruim opgestelde classificatie tot onnodige bezwaren van derden zou kunnen leiden.

Hoe kan ik wereldwijde bescherming verkrijgen?

Het is niet mogelijk om in één keer een wereldwijde registratie te verkrijgen, maar er zijn verschillende manieren om een merk op een kosteneffectieve manier in meer dan één land te registreren. Een EU-merkregistratie geeft bescherming in alle landen van de Europese Unie. De internationale registratie stelt u in staat om één aanvraag in te dienen, waarbij u in één keer een groot aantal landen kunt aanwijzen, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt.

Wat is een Europese Unie merk?

Een Uniemerk (gewoonlijk een "EU-merk" genoemd) is één registratie die uw merk beschermt in alle 27 lidstaten van de Europese Unie, namelijk: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken , Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Wat is een internationale registratie?

De internationale registratie stelt u in staat om één aanvraag in te dienen, waarbij u in één keer een groot aantal landen kunt aanwijzen. Hierbij kunnen alle landen gekozen worden die lid zijn van het systeem (Protocol en Overeenkomst van Madrid). U kunt dit zien als een bundel nationale merkrechten, die worden onderzocht en vervolgens worden beheerd volgens de nationale wetgeving van elk van de aangewezen landen. Een internationale merkaanvraag kan meer dan 70 landen wereldwijd aanduiden, waaronder bijvoorbeeld alle EU-landen, de Verenigde Staten, China, Australië, Japan en binnenkort zelfs de Verenigde Arabische Emiraten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de aangesloten landen.

Wat is prioriteit?

Prioriteit betekent dat u nadat u uw eerste aanvraag voor een bepaald merk hebt ingediend, u zes maanden de tijd heeft om verdere aanvragen voor hetzelfde merk in andere landen in te dienen, en u hierbij de voorrang kunt inroepen van de eerste aanvraag. Hierdoor gaan de rechten voor de andere landen terug tot de datum van indiening van de eerste aanvraag.

Kan er iets verkeerd gaan na registratie?

De geldigheid van uw merk kan op elk moment worden aangevochten, ook na registratie. In het bijzonder kan een derde een verzoek indienen om uw geregistreerde merk nietig of vervallen te verklaren.

Bovendien heeft u voor de meeste landen een gebruiksplicht. In de Benelux en Europa kan het niet gebruiken van uw merk gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar vanaf de datum waarop het merk is geregistreerd, ertoe leiden dat uw merk vervallen wordt verklaard.

Wat zijn vernieuwings kosten en wanneer dienen deze voldaan te worden?

Na registratie moeten er na verloop van tijd (meestal na tien jaar) vernieuwingstaksen worden betaald om een merk in stand te houden. In de Benelux en Europa geldt een merkregistratie voor 10 jaar vanaf de aanvraagdatum en kan het merk tegen betaling van taksen voor onbepaalde tijd worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 10 jaar.

Waarom maak ik gebruik van een merkengemachtigde?

Het is niet verplicht een merkengemachtigde in te schakelen. De bescherming van merken is echter een complex rechtsgebied en er zijn dan ook duidelijke voordelen verbonden aan het inschakelen van een professional. Als uw merk een waardevol bezit is, waarin u veel tijd en geld heeft geïnvesteerd, raden we u ten zeerste aan een merkengemachtigde in te schakelen.

Kunt u mij een vaste prijs geven?

De kosten voor een merkaanvraag zijn mede afhankelijk van de landen waar u belangstelling voor heeft en de waren en diensten waarvoor u het merk wilt beschermen.

Voor de meeste merkaanvragen gelden vaste tarieven en wij kunnen voor u een prijsopgave maken aan de hand van uw wensen. Echter, wanneer er een weigering tegen de aanvraag wordt afgegeven of er een bezwaar van een derde komt, zullen er aanvullende kosten volgen. Deze werkzaamheden worden veelal op uurtarief berekend

Ik heb nog steeds vragen…

Heeft u nog verdere vragen of wilt u meer informatie over een van de besproken onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Download FAQ PDF

Maak kennis met één van de gemachtigden

Mayke van Wanroij Senior Associate

Mayke.vanWanroij@abelimray.com
+31 (0) 15 8080 194