FAQ modellen

Lees verder en krijg meer inzicht in het proces van modelbescherming.

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van een product. Een geregistreerd model stelt de houder onder andere in staat om derden te verhinderen een model te gebruiken, te verkopen, te vervaardigen, dat hetzelfde uiterlijk heeft als het geregistreerde model in het land of de landen waar het model is geregistreerd. 

Er kan bescherming worden verkregen voor het uiterlijk van een product, wat kan voortvloeien uit de vorm, kleuren, contouren, textuur en oppervlaktedecoratie van het product. Het is mogelijk om een modelregistratie te verkrijgen voor het gehele product, een deel van het product, grafische symbolen, productopmaak, verpakkingen en lettertypen. Wanneer het gaat om de werking van een product, dan is een octrooi geschikter. Ingeval u uw merk of een bedrijfsnaam wilt beschermen, dan is een merkregistratie vermoedelijk de juiste keuze. Meer informatie over deze vormen van bescherming vindt u terug op onze website en wij adviseren u graag verder hierover. 

Waarom moet ik mijn model registreren? Kan ik niet vertrouwen op mijn niet geregistreerde modelrecht?

Het registreren van een model heeft veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat een modelregistratie wettelijke rechten aan de houder geeft, om op te treden tegen identieke of overeenstemmende modellen. Wanneer men zich wilt beroepen op het niet-geregistreerde model, is het noodzakelijk voor de rechtbank te bewijzen dat het model gekopieerd is van uw model en moet het derhalve een vrijwel identiek model betreffen. Een niet-ingeschreven modelrecht is bovendien maar drie jaar geldig. 

Een geregistreerd model geeft u een tastbaar, gepubliceerd, geregistreerd recht dat goed zichtbaar is voor derden. Dit kan op zichzelf al een afschrikmiddel zijn voor potentiële inbreukmakers.

Hoe registreer ik mijn model?

Om een registratie van uw model te verkrijgen, dient een aanvraag verricht te worden bij de officiële instantie die verantwoordelijk is het toekennen van intellectuele eigendomsrechten in het specifieke land of gebied. Dit kan bijvoorbeeld een modelregistratie zijn voor de Benelux, de Europese Unie, maar ook op nationaal niveau voor bijvoorbeeld landen als China en Verenigde Staten.

In veel gebieden, zoals de Benelux en de Europese Unie, wordt de modelaanvraag alleen onderzocht op absolute gronden, dat wil zeggen of er aan bepaalde formaliteiten is voldaan. Er wordt bijvoorbeeld niet inhoudelijk onderzocht of het model nieuw is. Hierdoor is de procedure zeer snel afgerond.

Wat maakt een geregistreerd model geldig?

Om een modelregistratie in de Benelux of de Europese Unie geldig te laten zijn, moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. "Nieuw" betekent dat het ontwerp nog niet openbaar is gemaakt. Om een model een "individueel karakter" te geven, moet het model bij de "geïnformeerde gebruiker" een andere algemene indruk wekken dan de reeds bekende modellen bij het bestaande publiek.

Er zijn uitzonderingen die ertoe kunnen leiden dat een bekend model niet in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling of een model al dan niet nieuw is en een eigen karakter heeft. Bijvoorbeeld, wanneer u uw model openbaar maakt (bijvoorbeeld door een product op de markt te brengen), kunt u in sommige gebieden (zoals de Benelux en Europese Unie) nog steeds een geldig geregistreerd model krijgen als u uw modelaanvraag binnen één jaar na de eerste openbaarmaking van het model  indient.

Ook wordt rekening gehouden met de ontwerpvrijheid van de ontwerper. Als er bijvoorbeeld weinig modelvrijheid is, kunnen kleine verschillen tussen bestaande modellen en uw model u toch een geldige, afdwingbare modelregistratie opleveren.

In de Benelux en de Europese Unie worden bij de beslissing of een modelregistratie geldig is, bepaalde kenmerken geacht geen modelbescherming te genieten, zoals uiterlijke kenmerken die uitsluitend worden bepaald door de technische functie en kenmerken die moeten worden gereproduceerd om er voor te zorgen dat een product kan worden aangesloten op, in of tegen een ander product, zodat beide producten kunnen werken. 

In andere landen gelden andere criteria. Sommige landen vereisen bijvoorbeeld dat het ontwerp sierlijk is, of geldt er absolute nieuwheid. Als u de mogelijkheden wilt bespreken, adviseren wij u graag verder.

Wanneer moet ik mijn model registreren?

Een geregistreerd model beschermt het uiterlijk. Wanneer het uiterlijk van uw product nog verandert, kan het verstandig zijn de modelregistratie uit te stellen totdat het uiterlijk van uw product definitief is. In tegenstelling tot octrooien is het niet nodig om een modelaanvraag  in te dienen, voordat u uw model openbaar maakt, maar het is vaak wel verstandig om dit wel te doen. Voor sommige landen heeft u weliswaar één jaar na de eerste openbare openbaarmaking van het model nog de mogelijkheid om een modelaanvraag in te dienen, maar in andere landen kan deze onthulling voor de geldigheid van een model fataal zijn.

Als u naast een modelaanvraag ook overweegt een octrooiaanvraag in te dienen voor uw product, raden wij u ten zeerste aan de octrooiaanvraag in te dienen vóórdat u uw modelaanvraag indient. Dit komt doordat modelaanvragen vaak zeer snel na indiening worden gepubliceerd (tenzij uitstel van publicatie wordt gevraagd). Dergelijke publicaties kunnen ervoor zorgen dat u geen geldige octrooibescherming meer voor uw product kunt verkijgen.

Het is mogelijk om de publicatie van het model tot 30 maanden in de Europese Unie en tot 12 maanden in de Benelux uit te stellen indien u het model geheim wilt houden of wanneer u nog niet helemaal zeker bent van het uiterlijk. Als het model zodanig verandert dat het niet meer door de modelaanvraag wordt beschermd, kunt u besluiten om de ongepubliceerde aanvraag te laten vervallen.

Ik heb veel verschillende varianten op mijn ontwerp. Hoe kan ik die beschermen?

Met het modelsysteem van de Benelux en de Europese Unie kunt u veel modellen in één aanvraag registreren, op voorwaarde dat alle modellen betrekking hebben op hetzelfde type product of in dezelfde klassen vallen. Zo kunt u verschillende modelvarianten in één aanvraag beschermen, een zogenaamde meervoudige modelaanvraag. In dat geval zijn de kosten per model veel lager, dan wanneer u voor elk model afzonderlijk één aanvraag zou indienen.

Moet ik onderzoek naar andere modellen doen voordat ik een model registreer?

Er is geen verplichting om onderzoek te doen, voorafgaand aan het indienen van een modelaanvraag. In sommige landen (zoals de Verenigde Staten) gaan de overheidsinstanties op zoek naar mogelijk eerdere modellen die overeenstemmen. In de Europese Unie en de Benelux voeren de overheidsinstanties een dergelijk onderzoek niet uit.

Als u geïnteresseerd bent in onderzoek, informeren wij u graag over de mogelijkheden, zodat u de voor- en nadelen hiervan kunt afwegen.

Wat moet ik aanleveren voor het verrichten van een modelaanvraag?

Wanneer u een modelaanvraag wilt indienen, hebben we het volgende nodig:

  • de naam en het adres van de aanvrager (de persoon of het bedrijf dat eigenaar wordt van het geregistreerde model);
  • de afbeeldingen van het model dat u wilt registreren in .jpeg-formaat en in hoge resolutie. Indien nodig kunnen wij u helpen met het verkrijgen van geschikte afbeeldingen;
  • gegevens van de ontwerper(s) van het model (de persoon of personen die het model hebben bedacht), zodat we ervoor kunnen zorgen dat de aanvrager het recht heeft om het geregistreerde model in te dienen.

Wat zijn de kosten?

Een modelregistratie is aanzienlijk goedkoper dan een octrooi. Wij hebben vaste tarieven voor een modelaanvraag en sturen u graag een offerte op maat. 

Als de afbeeldingen die u verstrekt niet geschikt zijn voor het indienen van een modelaanvraag, dan is het mogelijk nodig om een gespecialiseerde tekenaar te vragen om afbeeldingen voor de modelaanvraag te vervaardigen, en dit zal aanvullende kosten met zich meebrengen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval voor de Verenigde Staten. 

Tenslotte zijn de kosten uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid landen waar u bescherming wilt.

Hoe lang duurt de procedure?

Ervan uitgaande dat er geen officiële bezwaren zijn, kunnen Benelux en Europese modelaanvragen binnen enkele weken worden geregistreerd. Voor andere landen kan de procedure langer duren.

Hoe lang is een modelregistratie geldig?

In de Benelux en de Europese Unie is een modelregistratie vijfentwintig jaar geldig vanaf de datum van indiening, zolang de vernieuwingstaksen om de vijf jaar worden betaald.

Wat gebeurt er als iemand mijn geregistreerde model namaakt, nadat ik de modelaanvraag heb verricht?

Inbreukprocedures op basis van een in de Benelux of de Europese Unie geregistreerd model, kunnen worden aangespannen nadat het model is ingeschreven, maar alle rechten in de registratie gaan terug tot de datum van indiening van de aanvraag. Dit is meestal geen probleem voor in de Benelux of de Europese Unie geregistreerde modellen, omdat ze meestal zeer kort na de indiening worden geregistreerd.

Als u een geregistreerd model heeft, kunt u juridische stappen ondernemen via de rechtbank. Juridische procedures zijn kostbaar en complex, en dit is meestal een laatste redmiddel. 

Een eerste stap is vaak dat wij de wederpartij bewust maken van uw rechten middels een sommatiebrief. Dit kan ertoe leiden dat de inbreukmakende activiteit wordt stopgezet, zonder dat juridische stappen nodig zijn. In geval u inbreuk signaleert, kunt u het beste contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken graag samen met u wat uw rechten zijn en wat de mogelijkheden zijn om bezwaar te maken.

Hoe weet ik of ik geen inbreuk maak op andere modelrechten?

Of u inbreuk maakt op andere modelregistraties is lastig te beoordelen. Hoewel u het risico op inbreuk op andere geregistreerde modellen mogelijk kunt verkleinen door een onderzoek naar modellen te laten verrichten, heeft een dergelijk onderzoek ook beperkingen, zoals uitgestelde publicaties die niet zichtbaar zullen zijn of mogelijke auteursrechten van derden.

Structuur van een modelaanvraag

Aanvragen voor geregistreerde modellen in de Benelux en de Europese Unie zijn relatief eenvoudig. Van belang zijn met name de identiteit van de aanvrager en de afbeeldingen. Het uiterlijk van het model, zoals weergegeven in de afbeeldingen, is waar u bescherming voor verkrijgt. 

Houder

De aanvrager is de persoon of entiteit die het recht zal bezitten. Een modelaanvraag en modelregistratie zijn beide persoonlijk eigendom. 

Afbeeldingen

De afbeeldingen geven aan waar u bescherming voor verkrijgt in het geregistreerde model. De afbeeldingen moeten de kenmerken tonen waarvoor u bescherming wilt verkrijgen en mogen geen kenmerken bevatten die niet-essentieel zijn. Bij voorkeur een voor-, achter-, boven-, onder- en zijaanzicht en een perspectiefafbeelding in .jpeg-formaat en in hoge resolutie. De afbeeldingen moeten het model bevatten op een neutrale achtergrond. Over het algemeen moet u het gebruik van arcering of kleur vermijden, tenzij dit deel uitmaakt van het model dat u wilt registreren. In de Benelux en de Europese Unie wordt meestal het gebruik van lijntekeningen aanbevolen. Wij adviseren u graag verder hierover.

Hoe kan ik wereldwijde bescherming verkrijgen?

Het is niet mogelijk om in één keer een wereldwijde registratie te verkrijgen, maar er zijn verschillende manieren om een model op een kosteneffectieve manier in meer dan één land te registreren. Een EU-modelregistratie geeft bescherming in alle landen van de Europese Unie. De internationale registratie stelt u in staat om één aanvraag in te dienen, waarbij u in één keer een groot aantal landen kunt aanwijzen, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt.

Wat is prioriteit?

Prioriteit betekent dat nadat u uw eerste aanvraag voor een bepaald model hebt ingediend, u zes maanden de tijd heeft om verdere aanvragen voor hetzelfde model in andere landen in te dienen, en hierbij de voorrang van uw eerste aanvraag te claimen. Voor sommige landen is het wel van belang, of u het model reeds voor de eerste aanvraag openbaar heeft gemaakt. Wij adviseren u graag hierover.

Kan er iets verkeerd gaan na registratie?

De geldigheid van uw model kan op elk moment worden aangevochten, ook na registratie. In het bijzonder kan een derde een verzoek indienen om uw geregistreerde model nietig of vervallen te laten verklaren. Bijvoorbeeld omdat uw model niet nieuw was op het moment van de aanvraag.

Wat zijn vernieuwings kosten en wanneer dienen deze voldaan te worden?

Na registratie moeten er na verloop van tijd (meestal na vijf jaar) vernieuwingstaksen worden betaald om een model in stand te houden. In de Benelux en Europese Unie geldt een modelregistratie voor 25 jaar vanaf de aanvraagdatum, vooropgesteld dat de vernieuwingstaksen elke vijf jaar worden voldaan. Voor overige landen is het per land verschillend, voor China moeten er bijvoorbeeld jaarlijks instandhoudingstaksen worden voldaan.

Waarom maak ik gebruik van een modellengemachtigde?

Het is niet verplicht een modellengemachtigde in te schakelen. De bescherming van modellen is echter een complex rechtsgebied en er zijn dan ook duidelijke voordelen verbonden aan het inschakelen van een professional. Als uw model een waardevol bezit is waarin u veel tijd en geld heeft geïnvesteerd, raden we u ten zeerste aan een modellengemachtigde in te schakelen.

Kunt u mij een vaste prijs geven?

De kosten voor een modelaanvraag zijn mede afhankelijk van de landen waar u bescherming wenst. Voor de meeste modelaanvragen gelden vaste tarieven en wij zullen graag een prijsopgave maken aan de hand van uw wensen.

Download FAQ PDF

Maak kennis met één van de gemachtigden

Ellen Streekstra Senior Associate

Ellen.Streekstra@abelimray.com
+31 (0) 15 8080 194